سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نــــــد یـــــــــــر

تلنگر

من از چشمان خود آموخته ام رسم محبت را ..

که هر عضوی به درد آید بجایش دیده می گرید..

هر آن کس که گفت بهر تو مرده ام دروغ گفت..

من راست  میگویم که برای تو زنده ام...