سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نــــــد یـــــــــــر

عشق اینترنت....

طرف برای آمارگیری اومده به بابام میگه چندتا بچه داری؟

بابام :دوتا آمارگیره :توشناسنامه که اسم سه تانوشته؟

بابام :ها اینومیگی (منو میگفت)؟ این دکوریه. هروقت اینترنت قطع بشه میادتوحال یه دورمیزنه و میره تواتاق.

درهمین حد...

 

پوزخندخیلی خنده‌دارجالب بود